Marsh & McLennan Advisor Casualty in Belgium

Marsh is in België marktleider op gebied van risk management en verzekeringsmakelaardij. De maatschappij maakt deel uit van de Marsh & McLennan Companies, een wereldwijd professioneel dienstenbedrijf, opgericht in 1871, en dat Guy Carpenter, Mercer en Oliver Wyman Group omvat . Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een ruime ervaring op het gebied van risk management, raadgeving, verzekeringsoplossingen, alternatieve financiering van risico's en de beheerdienst van verzekeringsprogramma's. Marsh België telt meer dan 400 medewerkers verspreid over 5 vestigingen: Brussel, Antwerpen, Luik, Roeselare en Aalst. Marsh divisies worden gestructureerd per klantsegment (bedrijven, verenigingen, professionele organisaties, publieke instellingen en particulieren), per type activiteit en per specialisatie van de risico's. 28 sectoren en 58 verschillende takken, waaronder de financiële sector dienstverlening, de Maritieme sector en het schadebeheer, om er maar een paar te noemen, bieden u een verscheidenheid van specialisatiemogelijkheden die voldoen aan uw belangen. Marsh biedt haar medewerkers boeiende jobopportuniteiten en doorgroeimogelijkheden. In het kader van haar verdere groei, is Marsh momenteel op zoek naar een dynamische (M/V):

Client Advisor Casualty

(arbeidsongevallen, privéverzekeringen, reisverzekeringen) voor onze zetel te Brussel.

De uitdaging:

De Client Advisor verleent technisch advies aan onze klanten en zoekt voor hen naar een adequate oplossing. Als echte specialist in "casualty" ondersteunt hij verder ook de Client Executives in de verkoop van complexe oplossingen. Hij werkt verzekeringsprogramma's uit op maat van de (nieuwe) klanten. Als technisch expert identificeert hij nieuwe noden bij bestaande en/of potentiële klanten. Hij betrekt hierbij zijn collega Client Executive. In deze rol onderhoudt de Client Advisor diverse en boeiende contacten met klanten en verzekeraars.

Uw verantwoordelijkheden:

Dagelijks beheer van de polissen:

Invoering van premies en dekkingen in Marsh-database

Beantwoording van vragen (telefoon of email) van klanten en verzekeraars betreffende de inhoud van de polissen of de bepaling van de premies

Voorbereiden en bijwonen van meetings met de klanten

Dekking nemen voor "gestandaardiseerde" extensies (speciale gebeurtenissen, reisverzekering, ...)

Opvolging van de evolutie van de schadevorderingen

Samenwerking met het Schadedepartement wanneer nodig

Op verzoek: het maken en verifiëren van samenvattingen

Hernieuwing van de procedures:

Inventarisering van de behoeften van de klant (behandeling van de schadevorderingen, preventie, dekking) in samenwerking met de Client executive en het maken van voorstellen voor verbeteringen waar dit mogelijk is

Analyse van de evolutie van de schadevorderingen

Opstelling van het commercieel aanbod

Uitvoering van een Marktonderzoek (onderhandelingen met de verzekeraars inbegrepen) en verkrijging van de beste offertes

Opstelling van het voorstel voor de klant en overhandiging aan de Client executive en verzekeraar

Opvolging van het aan de klant overgemaakte voorstel via de Client executive en de verzekeraar

Nazicht en opvolging van de hernieuwingsdocumenten

Ervoor zorgen dat de beleidsplannen en de normen worden nageleefd, met inbegrip van de compliance procedure

Zich bewust zijn van het intern beleidsplan en de interne procedures

Op de hoogte blijven van de nieuwe producten en marktontwikkelingen

Opbouwen en in stand houden van betrekkingen met de verzekeringsmarkt

Uw profiel:

U heeft een Bachelor in Verzekeringen en u heeft een eerste ervaring in een gelijkaardige functie bij een verzekeraar of een makelaar (minimum 3-5 jaar). U spreekt vlot beide landstalen (NL/FR) en u heeft een goede operationele kennis van het Engels. U bent klantgericht. U bent vertrouwd met verschillende IT toepassingen (Excel en Word in het bijzonder). Uw andere troeven zijn:

Onderhandelingsvaardigheden

Commerciële affiniteit

Dynamisch en nauwkeurig

Analytische vaardigheden

Stressbestendig

Teamplayer

Wij bieden:

Naast een veelzijdige functie binnen een bedrijf met internationale dimensie, bieden we een zeer competitief salarispakket aan, met daarboven tal van extralegale voordelen en de mogelijkheid om gediversifieerde opleidingen te volgen. Daarnaast bieden we tal van doorgroeimogelijkheden.

****** QualificationsMarsh est le leader de la gestion de risques et du conseil et courtage en assurances en Belgique. La société fait partie du groupe Marsh & McLennan Companies, une société internationale de services professionnels fondée en 1871, et qui inclut Guy Carpenter, Mercer, et Oliver Wyman Group.

Nos collaborateurs spécialisés possèdent une expérience étendue dans les domaines de la gestion des risques, du conseil, des solutions d'assurance, de financement alternatif du risque et de services de gestion des programmes d'assurance. Marsh Belgique compte plus de 400 collaborateurs répartis sur 5 bureaux: Bruxelles, Anvers, Liège , Roeselare et Alost.

Les divisions de Marsh sont structurées par segments de clientèle (entreprises, associations, organisations professionnelles, institutions publiques et particuliers), par type d'activités et par spécialisation de risques. 28 secteurs, et 58 domaines divers, parmi lesquels les services financiers, le secteur Maritime, et la gestion de sinistres, pour n'en nommer que quelques-uns, vous assurent une diversité de voies de spécialisation qui répondent à vos intérêts.

Marsh offre à ses collaborateurs des opportunités d'emplois passionnants et des perspectives d'évolution.

Dans le cadre de sa future croissance, Marsh est actuellement à la recherche d'un (m/f) :

Client Advisor Casualty

(Accidents du travail, accidents vie privée et assurances voyages) pour son siège à Bruxelles.

Votre défi:

Le Client Advisor fournit des conseils techniques à nos clients et recherche une solution adéquate pour eux. En vrai spécialiste en "Accidents du travail, accidents vie privée et assurances voyages", il supporte aussi les Client Executive dans la vente des solutions Marsh. Il élabore des programmes d'assurance sur mesure pour le (nouveau) client. Comme expert technique, il identifie les nouveaux besoins des clients existants et/ou potentiels.

Vos responsabilités principales :

Gestion journalière des polices :

Répondre aux questions (par téléphone ou email) des clients et assureurs sur le contenu de la police ou l'établissement des primes

Préparer et assister les réunions avec les clients

Prendre couverture pour des extensions "standardisées" (événements spéciaux, assurance de voyage,...)

Suivi de l'évolution des sinistres

Collaboration avec le département Sinistres en cas de besoin

Sur demande: établir et vérifier des résumés

Renouvellement des procédures :

Faire l'inventaire des besoins du client (gestion des sinistres, prévention, couverture) en collaboration avec le Client Executive et faire des suggestions pour des améliorations où cela est possible

Analyse de l'évolution des sinistres

Etablir les propositions commerciales

Faire une étude du marché (y compris les négociations avec les assureurs) et obtenir les meilleures offres

Etablir la proposition pour le client et sa présentation au Client Executive

Suivi de la proposition remise au client envers le Client Executive et l'assureur

Vérification et suivi des documents de renouvellement

S'assurer que les politiques et normes sont suivies, y compris la procédure de conformité

Etre conscient des politiques et procédures internes

Rester au courant des nouveaux produits et tendances du marché

Développer et maintenir des relations avec le marché de l'assurance

Votre profil:

Vous avez un Bachelor (idéalement en droit ou en assurances) et vous savez démontrer une expérience dans une fonction similaire (accidents du travail, accidents vie privée, assurances voyages) auprès d'un assureur ou d’un courtier d’au moins 5 ans. Vous parlez couramment le néerlandais et le français et vous avez une bonne connaissance de l'anglais. Vous maîtrisez MS Office (principalement Excel et Word).

Vos autres qualités sont :

bon esprit d’analyse

orienté « solution »

sens commercial

bonnes capacités en matière de négociation

résistant au stress

esprit d’équipe

Nous offrons:

Outre un rôle varié dans une entreprise avec une dimension internationale, nous offrons un package salarial très compétitif avec de nombreux avantages sociaux et la possibilité de suivre des formations diversifiées. Nous offrons également de nombreuses opportunités de développement.

**** BRU00066-en